Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CPcông trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định”.

Nghiệm thu công trình là quy trình kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. Công việc này được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền dựa trên bản vẽ và các số liệu thi công. Nếu công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng mới được đưa vào hoạt động.

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình. Mẫu biên bản phải thể hiện rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, các thành phần tham gia và đánh giá công trình nghiệm thu…

Nội dung biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là gì?

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Theo Điều 9, Thông tư Số 26/2016/TT-BXD, nội dung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng gồm:

1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

a) Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;

đ) Đánh giá về việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan;

e) Kết luận nghiệm thu (chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có);

g) Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;

h) Phụ lục kèm theo (nếu có).

2. Thành phần ký biên bản nghiệm thu

a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng;

c) Người đại diện theo pháp luật của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật của từng thành viên trong liên danh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

d) Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

đ) Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Tham khảo: Báo giá xây nhà trọn gói tại Công ty GROUP 4N

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH) ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình (Dự án): ……………………………………………………………………………….

2. Hạng mục công trình: ……………………………………………………………………………..

3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

● Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

● Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng (cơ khí nếu có): (Ghi tên nhà thầu thi công)

● Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên nhà thầu tư vấn).

4.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

a. Đại diện Sở chuyên ngành: …………………(Ghi tên sở chuyên ngành)

b. Đại diện đơn vị quản lý khai thác: ….(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

c. Đại diện UBND huyện ……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

Các đơn vị khác (nếu có) ………………………………………………………………………………..

Tải mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình chi tiết TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng do Dapitale tổng hợp. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *